هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی

زمان مورد نیاز برای خواندن این مقاله: 7 دقیقه

ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا برای سهولت در اطلاع از (چیستی و چرایی هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی) برای افراد داخل یا خارج از ایران، پرسش و پاسخ هایی که از مجموعه مالی و مالیاتی متین شده است را برایتان دسته

بندی و یکجا در اختیار شما مطالعه کننده گرامی قرار بدهیم.

هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی ،طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی میباشد. البته به جز مواردی که مطابق قانون مذکور مرجع دیگری پیش بینی شده باشد.لازم به ذکر است که در مواد ۲۳۹ و ۲۴۳ همان قانون نیز مرجع صالح در این امور هیات حل اختلاف مالیاتی شناخته شده است.

 

مراحل اعتراض مودی در هیات حل اختلاف بدوی مالیاتی شامل چه مراحلی می گردد؟

چنانچه مودی برابر ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم ،نتوانست اختلاف خود را با اداره امور مالیاتی رفع کند و یا با اداره ی امور مالیاتی به توافق برسد، می تواند جهت احاله ی پرونده ی مالیاتی خود برای رسیدگی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی ،فرم مخصوص اعتراض را از اداره امور مالیاتی دریافت و تکمیل و حداکثر ظرف مدت ده روز به دبیرخانه هیات های حل اختلاف مالیاتی ارائه و رسید دریافت نماید.
اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلف هستند اعتراض مودی را در دفتر مربوط به ثبت اعتراضات ،ثبت و به مودی رسید تحویل دهند.این رسید ،مبین تاریخ تسلیم اعتراض ،جهت طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی به شمار می آید.

ناگفته نماند که

مودیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند.

دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی ،مسئول آماده سازی ،تکمیل پرونده و تعیین وقت رسیدگی می باشد.در صورت وجود نقص ،پرونده برای رفع نقص به قسمت ذیربط اداره امور مالیاتی مربوط ارسال می شود.تا نسبت به رفع نقص و اعاده ی آن اقدام لازم صورت گیرد.در صورت تکمیل و آماده بودن پرونده اصل بر فوری بودن رسیدگی و سرعت در رسیدگی هیات می باشد.

طبق ماده ۲۴۶ قانون مذکور ،وقت رسیدگی جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده یا اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کم تر از ده روز باشد.مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط.

عدم رعایت مقررات ماده ۲۴۶،نقض و ابطال رای هیات را در مراحل بعدی دادرسی در مرجع تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی و حتی شعب دیوان عدالت اداری در پی خواهد داشت.

 

چه قرارهای مالیاتی از سوی هیات بدوی صادر میشوند؟

صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی هم جنبه شکلی دارد هم جنبه ماهوی.لذا در رسیدگی به پرونده های مورد اعتراض و اختلاف مالیاتی هم می تواند حکم صادر کند و هم قرار صادر نماید.
مهم ترین قرارهایی که هیات حل اختلاف می تواند در رسیدگی صادر کند به قرار زیر می باشد:

 

قرار تحقیق و بررسی توسط ماموران مالیاتی

قرار تحقیق و بررسی یا کارشناسی،برای رفع نقص و تحقیق و بررسی دوباره اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی و یا نزد اشخاص ثالث ،تحقیق بیشتر درباره ی موارد ادعای مودی در اعتراضیه و اسناد و مدارک تقدیمی به هیات حل اختلاف مالیاتی صادر می گردد.

در این حالت ،مجری یا مجریان قرار مکلف هستند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به پرونده مزبور و اجرای کامل موارد مورد درخواست هیات اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند.

لازم به ذکر است که….

پذیرش یا عدم پذیرش نظر کارشناس و تشخیص کفایت و کامل بودن نحوه اجرای قرار کارشناسی و مفاد گزارش مجریان قرار،با خود هیات حل اختلاف مالیاتی صادر کننده قرار کارشناسی می باشد.
چنانچه گزارش تنظیم شده کافی به مقصود مورد نظر هیات حل اختلاف مالیاتی نباشد ،مجری قرار مکلف است دوباره موارد کاستی مدنظر هیات را برطرف سازد.در این گونه موارد،مدت ۱۵ روز دیگر ،برمهلت دوماهه مقرر در بند ۲۲ افزوده می شود.

قرار کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری

در بند ۲۴ د.د.م امکان اعتراض مودی به نحوه ارزیابی دارایی هایی که توسط کارشناسان ارزیابی اموال که کارمندان سازمان امور مالیاتی کشور هستند پیش بینی شده است.تا مودی بتواند از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری به هزینه خود بهره مند شود.

امکان درخواست از سوی مودی برای ارائه خدمات از سوی کارشناس رسمی دادگستری تنها در رابطه با ارزیابی اموال است که توسط ماموران ارزیابی اموال اداره امور مالیاتی صورت می گیرد و به سایر موارد دادرسی های مالیاتی ،مربوط نمی شود.

 

قرار تامین مالیات

گاهی برخی از مودیان،برای عدم پرداخت مالیات متعلق به خود و یا فرار از پرداخت مالیات،اموال خود را در معرض تفریط قرار می دهند.لذا طبق ماده ۱۶۱ قانون مالیات های مستقیم، صلاحیت صدور قرار تامین مالیات برای هیات حل اختلاف مالیاتی پیش بینی شده است.
قرار تامین مالیات ،قراری است که به موجب آن به میزان بدهی غیر قطعی مالیاتی و یا آن میزان از بدهی مالیاتی که هیات حل اختلاف مالیاتی تشخیص و تعیین می کند از اموال مودی مالیاتی در نزد خودش و یا نزد شخص ثالث که قصد فرار از پرداخت مالیات در معرض تفریط قرار دارد مورد توقیف قرار می گیرد.

جهت پیش گیری از صدور بی مورد قرار تامین مالیات،در بند ۲۷ د.د.م ضمانت اجرایی انتظامی و مدنی پیش بینی شده است.طبق آن در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و مودی به موجب رای قطعی هیات یا سایر مراجع ذیصلاح مستحق پرداخت مالیات نباشد و برابر قرار تامین متحمل خسارتی گردد،اداره امور مالیاتی مسئول و پاسخگو خواهد بود و متخلف مورد تعقیب انتظامی مالیاتی قرار خواهد گرفت.

 

قرار اناطه مالیاتی

در ادارات امور مالیاتی و یا در هیات های حل اختلاف مالیاتی ،گاهی با پرونده های مالیاتی برخورد می شود که مودی مدعی است پرونده ای در مرجع اداری و یا قضایی دیگر تحت رسیدگی دارد اناطه مالیاتی در واقع توقف رسیدگی هیات های حل اختلاف مالیاتی تا حصول نتیجه قطعی از مرجع صالح دیگر می باشد.در این مورد مودی مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوا نموده و رسید آن را به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید.
در غیراینصورت خواسته مودی به موجب قرار توسط هیات حل اختلاف مالیاتی رسیدگی می شود و رای مقتضی صادر می گردد.

 

صدور رای در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی

در قانون مالیات های مستقیم،هیچگونه موعد مشخصی برای انشاء و صدور رای توسط هیات حل اختلاف مالیاتی تعیین نشده است اما اصل کلی حقوق مالیاتی (سرعت) ایجاب می کند که به محض پایان رسیدگی هیات،انشای رای صورت گیرد.
از این رو پس از پایان رسیدگی نسبت به اختلاف مالیاتی ،هیات حل اختلاف مالیاتی باید خود را مکلف به انشای فوری رای می باشد.
رای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی باید حاوی نکات ذیل باشد:

  • شماره ی رای با ذکر تاریخ و شماره پرونده.
  • مشخصات مودی مالیاتی و نشانی وی.
  • منبع مالیاتی مورد اعتراض.
  • سال مورد اعتراض.
  • خلاصه اظهارات مودی مامور مالیاتی.
  • کدملی و کدپستی مودی.
  • ذکر اصول و مواد قانونی مورد استناد در رای.
  • ماخذ در آمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه ی مالیات مورد مطالبه و مورد رای به عدد و حروف.
  • مشخصات و سمت اعضای هیات رسیدگی کننده به همراه امضای آنها.
  • قید نظر اقلیت در برگ رای.

 

بیشتر بخوانید:

_ حسابداری پیمانکاری چیست؟
_ مفاصا حساب بیمه چیست؟
_ راس گیری چک چیست؟

_ ثبت سفته در دفتر حسابداری
_ حسابداری مدیریت و هرآنچه که باید از آن بدانید
_ تفاوت چک بین بانکی و چک بانکی
_ صورت مغایرت بانکی چیست؟
_ تراز آزمایشی چیست و چه تفاوتی با ترازنامه دارد؟
_ ‌تسهیم سربار چیست و انواع آن کدامند؟
_ حساب ‌های انتظامی در حسابداری چیست؟
_ علت قطع شدن یارانه + دلایل مسدود شدن حساب متصل یارانه
_ فسخ قرارداد چیست؟ همه چیز درباره فسخ قرارداد کاری
_ سامانه ساد ۲۴ چیست؟ + ویژگی ها و کارایی
_ بازار بورس چیست؟ + عملکرد های بازار سهام (بخش دوم)
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران
_ انواع مالیات ها + قوانین مالیاتی ایرانی آمریکایی های مقیم در ایران
_ سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه
_ حسابرسی مالی چیست؟ + هدف اصلی حسابرسی مالی
_ قوانین و مقررات بیمه ایران (سرمایه گذاران خارجی) + تبصره ها
_ حسابداری برای شرکت های نوپا و کوچک (بخش اول)
_ حسابداری برای شرکت های نوپا و کوچک (بخش دوم)
_ حسابرسی داخلی چیست؟ + کاربردها و ویژگی ها برای یک کسب و کار
_ چگونه با گزارش حسابرسی وام و تسهیلات بانکی بگیریم ؟
_ جزییات کامل نحوه محاسبه مالیات دستگاه پز و کارت خوان ها (راهنمای ثبت نام)
_ درگاه ملی خدمات مالیات my.tax.gov.ir
_ ایران کد چیست راهنمای ۰ تا ۱۰۰ مدارک و مراحل دریافت ایران کد

اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

واتساپ
تماس صوتی
ارتباط گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین