خدمات

اهداف گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین

ارائه دهنده كليه خدمات مالی و مشاوره مالیاتی و مالی در چار چوب قوانين و مقررات به اشخاص حقوقی و حقیقی

كمك به رشد و اعتلاي حرفه مالی و مالیاتی با ارائه بهترين و با كيفيت ترين خدمات و شناساندن مزايا و برتريهاي يك سيستم نظامند مالي به مديران و تصميم گيرندگان عرصه هاي اقتصادي

حركت در راستاي آموزش و توانمند سازي دانشجویان و مدیران کسب و کار با برگزاري دوره هاي آموزش تخصصي و كارگاهي و انجام فعاليت هاي علمي و عملي در زمينه مالی و مالیاتی

تربيت وپرورش منابع انساني شاغل در بخش مالی و اداری شركت ها و موسسات و…

خدمات گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین

واتساپ
تماس صوتی
ارتباط گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین