آشنایی با وظایف هیأت های حل اختلاف و شورای عالی و مصادیق جرائم مالیاتی

ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا برای سهولت در اطلاع از (چیستی و چرایی آشنایی با وظایف هیأت های حل اختلاف و شورای عالی و مصادیق جرائم مالیاتی) برای افراد داخل یا خارج از ایران، پرسش و پاسخ هایی که از مجموعه مالی و مالیاتی متین شده است را برایتان دسته

بندی و یکجا در اختیار شما مطالعه کننده گرامی قرار بدهیم.

در مواد ۴ تا ۲۸ قانون مالیات ها به معرفی وظایف و اختیارات هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دادسرای مدیریت و تعیین افراد مستقیم و همچنین جرائم کیفری و مجازات آنها اشاره شده است.

اگر مودی هستید و به گواهی صادره اعتراض دارید، با خواندن این گفتار اعتراض را دنبال کنید. جهت اعتراض حرفه ای مکتوب و مستند با نتیجه با تحقیق شرکت صاحب نام تراز محاسب در اعتراض به آرای صادره هیئت ها در صورت حضور.

ارائه خدمات مالی و مالی در موسسه حسابداری تراز محاسب

با ما بمان.

درباره تشخیص تشخیص و وظایف آنها

در فصل اول از فصل پنجم قانون مالیات های مستقیم به موضوع تشخیص و وظایف و اختیارات آن اشاره شده است. ماده ۲۱۹ این فصل که درآمد مشمول مالیات را شناسایی و تشخیص می دهد از سازمان دارایی درخواست و دریافت می کند. دارای ۳ توصیف به شرح زیر است:

اداره دارایی با طرح جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، شیوه نامه اجرایی ثبت اعتراض مودیان و صدور مجوز را اجرا می کند.
خزانه‌داری می‌تواند فعالیت‌های خود را به غیر از شناسایی و تعیین منبع، دعاوی و عملیات اجرایی به سازمان غیردولتی تفویض کند.
علاوه بر مطالب، عبارات در عرض ۱۰ روز، ظرف ۳۰ روز تغییر می کنند و تا پایان ماه بعد در ۳۰ روز به پایان می رسند.

در فصل سوم این فصل مراجع حل اختلاف ذکر شده است.

(اطلاعات مربوط به دستورالعمل ها و بخشنامه های اداره دارایی را در این لینک دنبال کنید)

حتما بخوانید: مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

اعضای هیئت حل اختلاف

مرجع حل اختلاف مالیاتی مؤدیان در مواردی که با رعایت این قانون مرجع دیگری در نظر گرفته شده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی متشکل از ۳ عضو:

نماینده دارایی
قاضی شاغل یا بازنشسته
نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی

جلسات متشکل از ۳ نفر رسمی و با رأی هیأت با اکثریت مطلق آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد. نظر اقلیت باید در متن رای قید شود. حق الزحمه اعضا با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود.

در ماده ۵ آمده است که نمایندگان دارای اعضای هیئت مدیره هستند، باید ۱۰ سال کار کنند و بصیر و مشخص باشند.

ماده ۲۴۶ می گوید در صورت بروز اختلاف در مرجع حل اختلاف باید به مودی یا نماینده او اطلاع داده شود. فاصله بین تاریخ تصویب تا روز تشکیل جلسه نباید کمتر از ۱۰ روز باشد. عدم حضور مودی مانع از رای گیری هیئت مدیره نمی شود.

رأی هیئت حل اختلاف

ماده ۲۴۷ مربوط به هیأت حل اختلاف است که رأی هیأت حل اختلاف در آن قطعی، قطعی و لازم الاجرا است. مودی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تصویب اعتراض کتبی را تسلیم خواهد کرد. در صورت اعتراض پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. تصمیم هیئت حل اختلاف حساب دیجیتال قطعی و لازم‌الاجرا است.

در اینجا نکته مهمی قابل ذکر است. طبق ماده ۲۴۷ قانون مالیات، مؤدی مکلف به پرداخت وجه و اعتراض مستقیم کتبی نسبت به مازاد بر آن است.

در صورتی که به رأی هیأت بدوی رأی داده شود در مرحله یک رأی نتیجه اعتراض و نتیجه و رأی صادر می شود. آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی به تفصیل قابل اعتراض و حل و فصل در شورای عالی است که بدون اعتراض مودی در هیأت حل اختلاف نهایی می شود.

به موجب ماده ۵ ماده ۲۴۷ به وزارت خزانه داری اجازه داده می شود شکایت کتبی مودیان را از آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره یک بار به منظور تعیین و صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف ارسال کند.

در ماده ۲۴۷ ۶۶ این گزارش آمده است: در صورتی که شکایت مودی از آرای هیأت‌ها بدون حل اختلاف طرفین رسیدگی شود و شکایت از آرای هیأت‌های تجدیدنظر رد شده توسط شورای عالی مالیاتی برای هر مرحله، معادل ۱% اختلاف باشد. مالیات موضوع شکایت به عنوان هزینه رسیدگی پرداخت می شود که مودی موظف به پرداخت آن است.

استدلال هیأت حل اختلاف

بر اساس ماده ۲۴۹ این موضوع، رأی هیأت حل اختلاف باید مستند به اظهارنظر موجه، مستند و خودسرانه نسبت به اعتراض مودی باشد و قانون تعیین درآمد مشمول مالیات در متن رأی قید شود.

منبع محاسبات

ماده ۲۴۹ می گوید که

  • اعتراض به رای شورای حل اختلافمودی یا وزارت خزانه داری می توانند در اجرای ماده ۲۵۱ ظرف ۳۰ روز از تاریخ تصویب شورای حل اختلاف با استناد به عدم رعایت، به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند. با قوانین و مقرراتدر ماده ۲۵۱ مکرر آمده است که در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون، تصمیم‌گیری درباره مالیات‌ها توسط هیأت سه نفره به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی بررسی می‌شود. رأی هیأت با اکثریت مطلق آرا لازم است.

حتما بخوانید: مالیات و دستمزد چیست؟

درباره شورای عالی مالیاتی

فصل چهارم از فصل پنجم قانون م. م در مورد وظایف شورای عالی مالیاتی و اختیارات آن است. در اصل ۲۵۲ آمده است: شورای عالی مرکب از ۲۵ نفر از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، حسابداری و حسابرسی است که دارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده و به پیشنهاد رئیس سازمان و با دستور وزیر امور اقتصادی، فعال هستند. .

در گزارش ۱ ماده ۲۵۲ آمده است که از هر ۵ نفر ۱۵ نفر باید عضو شورای عالی مالیاتی باشند که در فهرست کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ۶ سال سابقه کار مفید داشته باشند. دفتر دوم نیز اعلام می کند که شورای عالی با حضور دو نفر سوم به رسمیت شناخته می شود.

ماده ۲۵۲ می گوید مدت عضویت اعضای شورای عالی از تاریخ انتصاب ۳ سال است و با رأی قطعی دادگاه اداری ویژه قابل تبدیل به غیرقانونی است.

ماده ۲۵۴ شورای عالی مالیاتی دارای ۸ شعبه و هر شعبه ۳ عضو است. رئیس و اعضای شعبه توسط رئیس شورای عالی منصوب می شوند.

وظایف شورای عالی مالیاتی

این تکلیف در ماده ۲۵۵ آمده است:

تهیه آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که شورای عالی لازم بداند.
بررسی و ارزیابی به منظور پیشنهاد و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی
اظهار نظر در مورد مسائل اقتصادی و موضوعاتی که وزیر امور اقتصادی حسب مورد جهت مشورت و اظهار نظر به شورای عالی ارجاع می نماید.
با آرای نهایی هیأت های حل اختلاف که به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات به مودی یا وزارت خزانه داری شکایت می شود.
از رأی هیئت حل اختلاف شکایت کنید

ماده ۲۵۵ این فصل به این موضوع اشاره دارد که چنانچه شکایتی در مهلت مقرر به مودی یا وزارت خزانه داری نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف رسیده و با ارائه اسناد و مدارک، نسبت به مطالبه قوانین و مقررات اقدام شود. رئیس شورای عالی با ادعای قطعی باید شکایت را به یکی از شعب هشت گانه ارجاع دهد.

شعبه مزبور بدون ورود به ماهیت موضوع باید فقط از حیث تشریفات قانونی و کامل بودن حقوقی و با رعایت ضوابط موضوع را تشخیص دهد و بر اساس قانون قانونی نسبت به تخلف از آراء مذکور نظر خود را اعلام نماید. هیئت های حل اختلاف یا رسیدگی. ، اعلام. رای شعبه با اکثریت آرای مأخوذه معتبر بوده و نظر اقلیت در رای قید می شود.

ماده ۲۵۷ می گوید در صورت تغییر رأی مورد اعتراض موضوع ماده ۲۵۶، پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. اگر یک هیئت بیشتر در آن محل نداشته باشید، هیئت حل اختلاف دیگری به همان استان ارجاع خواهد شد.

مرجع مذكور مجدداً با رعايت نظر شعبه شوراي عالي موضوع را طبق فصل سوم انباب حل و فصل مي نمايد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا بوده است و حکم این ماده در مواردی است که آراء صادره از هیأت های حل اختلاف دیوان عدالت اداری نیز معتبر باشد.

در صورت تغییر رأی هیأت حل اختلاف، شورای عالی می تواند رونوشت رأی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

هیئت مدیره ارشد

در فصل ۲۶۳ بعد از قانون مالیات های مستقیم به وظایف و اختیارات شورای حکام اشاره شده است.

در ماده ۲۶۳ آمده است که دادستان مدیریت یکی از مقامات ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی است که دارای ۱۰ سال سابقه خدمت و ۶ سال تخصص در امور مالی است. دادستان مسئول می تواند به تعداد کافی دستیار داشته باشد و بخشی از وظایف خود را به آنها محول کند.

وظایف دادستان مدیریت مالیاتی

به شرح زیر است:

بررسی ها و کشفیات و تقصیرهای مأموران مالیاتی و عدم اطلاع سازمان در هیأت های حل اختلاف و همچنین سایر مقاماتی که طبق این قانون وصول مالیات را بر عهده دارند.
تحقیق اخلاقی
اعلام نظر در مورد ترفیع افسران
مبارزه با مالیات دهندگان و نمایندگان
به موجب ماده ۲۶۹ حکم

مصادیق جنایت

طبق ماده ۲۷۴ مصادیق جرایم کشوری که مجازات آن حبس تعزیری درجه شش است به شرح زیر است:

ترتیب کتابها و اسناد خلاف واقعیت
پنهان کردن اقتصاد واقعی
کتمان درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی
از دسترسی عوامل به اطلاعات و فعالیت های آنها یا اشخاص ثالث جلوگیری کنید
خودداری از انجام وظایف قانونی
ضرر رساندن به دولت
عدم انجام وظایف قانونی و قانون ارزش افزوده
ترتیبات و قراردادهای خود را به نام دیگران تنظیم کنید
قراردادها و قراردادهای سایر مؤدیان مالیاتی را به نام خود ارائه دهید
خودداری از انجام وظایف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه
استفاده از کارت ویزیت عشق واقعی یا قانونی به منظور اجتناب از پرداخت مالیات
دادگاه مرتکبان جرایم مالیاتی
ممنوعیت انجام یک یا چند کار
ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری

 

بیشتر بخوانید:

_ حسابداری پیمانکاری چیست؟
_ مفاصا حساب بیمه چیست؟
_ راس گیری چک چیست؟

_ ثبت سفته در دفتر حسابداری
_ حسابداری مدیریت و هرآنچه که باید از آن بدانید
_ تفاوت چک بین بانکی و چک بانکی
_ صورت مغایرت بانکی چیست؟
_ تراز آزمایشی چیست و چه تفاوتی با ترازنامه دارد؟
_ ‌تسهیم سربار چیست و انواع آن کدامند؟
_ حساب ‌های انتظامی در حسابداری چیست؟
_ علت قطع شدن یارانه + دلایل مسدود شدن حساب متصل یارانه
_ فسخ قرارداد چیست؟ همه چیز درباره فسخ قرارداد کاری
_ سامانه ساد ۲۴ چیست؟ + ویژگی ها و کارایی
_ بازار بورس چیست؟ + عملکرد های بازار سهام (بخش دوم)
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران
_ انواع مالیات ها + قوانین مالیاتی ایرانی آمریکایی های مقیم در ایران
_ سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه
_ حسابرسی مالی چیست؟ + هدف اصلی حسابرسی مالی
_ قوانین و مقررات بیمه ایران (سرمایه گذاران خارجی) + تبصره ها
_ حسابداری برای شرکت های نوپا و کوچک (بخش اول)
_ حسابداری برای شرکت های نوپا و کوچک (بخش دوم)
_ حسابرسی داخلی چیست؟ + کاربردها و ویژگی ها برای یک کسب و کار
_ چگونه با گزارش حسابرسی وام و تسهیلات بانکی بگیریم ؟
_ جزییات کامل نحوه محاسبه مالیات دستگاه پز و کارت خوان ها (راهنمای ثبت نام)
_ درگاه ملی خدمات مالیات my.tax.gov.ir
_ ایران کد چیست راهنمای ۰ تا ۱۰۰ مدارک و مراحل دریافت ایران کد

اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

واتساپ
تماس صوتی
ارتباط گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین