حسابداری مالی

سود و زیان، گزارشات مدیریتی، نحوه تسهیم هزینه ها، بهای تمام شده و… جزئی از حسابداری مالی است که شرکت های بسیاری در جهت افزایش بهره وری و سوددهی از این قبیل گزارشات استفاده می نماید از این رویگروه مشاورین مالی و مالیاتی متین با ارائه بهترین و کاربردی ترین گزارشات مدیریتی ، مدیریت مجموعه را در جهت تفکر، تصمیم سازی و اجرای بهتر استراتژی سازمانی کمک خواهد نمود.

واتساپ
تماس صوتی
ارتباط گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین