حسابرسی

شاخه حسابرسی به چندین دسته تقسیم بندی می گردد ، دو نوع از مهمترین گزارشات حسابرسی مربوط به حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی عملیاتی می باشد

حسابرسی صورتهای مالی در ایران توسط شرکت های حسابرسی زیر مجموعه سازمان حسابرسی قابل انجام می باشد ، اما حسابرسی عملیاتی که تمامی واحد های یک مجموعه و تمامی گزارشات مدیریتی هر مجموعه را تحت الشعاع قرار می دهد ، توسط شرکت های خدمات مالی قابل انجام خواهد بود .گروه مشاورین مالی و مالیاتی این نوید را به مجموعه ها می دهد در صورت پیاده سازی ساختار حسابرسی عملیاتی بین 40 تا 70 درصد افزایش سود اوری و بهره وری سازمان خواهیم داشت.

واتساپ
تماس صوتی
ارتباط گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین