استقرار سیستم های حسابداری

نرم افزار خریداری بصورت خام بوده و باید براساس گردش عملیات واحد تجاری اطلاعات در آن تعریف ، کدینگ بندی و طبقه بندی گردد تا بتوان گزارشات مفیدی از نرم افزار دریافت نمود و این امر به خوبی تحقیق نمی یابد مگر اینکه فرد یا افرادی با تجربه در این خصوص بعنوان مشاور در کنار شما حضور یافته و استقرار سیستم های حسابداری شما را در قسمت های حسابداری مالی ، حسابداری تولید ، حسابداری انبار و فروش ، حسابداری دریافت و پرداخت ، حسابداری حقوق و دستمزد و حسابداری دارائی های ثابت به عهده بگیرد و شما سالها بتوانید از اطلاعات دقیق و مفیدی بهره مند شوید.

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.