تحریر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل)

مطابق آئین نامه تحریر دفاتر قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مودیان مالیاتی دفاتر خود را براساس دستور العمل مذکور تحریر ننمایند موجب رد دفاتر و محاسبه مالیات از طریق علی الراس خواهد شد و مطابق ماده (193) عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل (20%) مالیات برای مودی خواهد بود .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.