محتوای #حسابرسی در کرج به چه گونه است؟
حسابرسی مالی چیست؟ چه اهمیت هایی دارد، و انواع حسابرسی کدامند؟

حسابرسی مالی چیست؟ + هدف اصلی حسابرسی مالی

حسابرسی بررسی گزارش مالی یک سازمان است همانطور که در گزارش سالانه ارائه شده است، توسط فردی مستقل از آن سازمان گزارش مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت تغییرات حقوق صاحبان سهام، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت ...