پلمب دفاتر قانونی

بر اساس آئین نامه روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک مودیان ، دفاتر قانونی باید تا قبل از شروع سال مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکتها پلمب شده باشد . در صورت عدم ثبت دفاتر نزد مرجه ثبت شرکتها و تاخیر در تحریر دفتر روزنامه و دفتر کل بیش از 15 روز دفاتر واحد تجاری رد خواهد شد .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.