تنظیم و ثبت لیست ماهانه مالیات حقوق کارکنان

مطابق ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در آمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است . پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست کارکنان به اداره مالیاتی محل پرداخت نمایند .عدم انجام تکالیف مربوط به مالیات حقوق در موعد مقرر مشمول جرائم ماده 197 (2% حقوق پرداختی) و ماده 199 (10% مالیات پرداخت نشده ) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.