تنظیم و ثبت اظهارنامه ارزش افزوده

مطابق ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را در مهلت مقرر به حسابهای مربوطه واریز نمایند .در نتیجه مطابق ماده 22 همین قانون عدم ثبت نام در مهلت مقرر معادل (75% ) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام ، عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام معادل (50%) مالیات متعلق ، عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل (25%) مالیات متعلق مشمول جریمه خواهد بود .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.