تنظیم و ثبت اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

مطابق ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقیقی مشمول ماده (95) مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی خود را در یک سال مالیاتی تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم نمایند . مطابق ماده (110) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا آخر تیر ماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی شخص حقوقی تسلیم نمایند . جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر معادل (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد .

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.