مراجع حل اختلاف + تشویقات و جرائم مالیاتی

مراجع حل اختلاف + تشویقات و جرائم مالیاتی

مراجع حل اختلاف + تشویقات و جرائم مالیاتی

 

زمان مورد نیاز برای خواندن این مقاله: 36 دقیقه

ما در این مقاله سعی بر این داشتیم تا برای سهولت در اطلاع از (چیستی و چرایی مراجع حل اختلاف + تشویقات و جرائم مالیاتی) برای افراد داخل یا خارج از ایران، پرسش و پاسخ هایی که از مجموعه مالی و مالیاتی متین شده است

را برایتان دسته بندی و یکجا در اختیار شما مطالعه کننده گرامی قرار بدهیم.

مراجع حل اختلاف ، تشویقات و جرائم مالیاتی

(مراجع حل اختلاف) بخشودگی مالیاتی چیست ، عدم مطالبه و یا عدم دریافت قسمتی از جرایم متعلق به درآمد اشخاص ، طبق احکام قانون مالیات های مستقیم. بخشودگی های حقوق ، اشخاص حقوقی ، مطالبه تکلیفی و … مقرر در ق.م.م

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید . اگر دلایل و اسناد و مدارک ابرازی در تعدیل درآمد مورد توافق رئیس امور مالیاتی و مودی قرار گیرد سود مشمول مالیات تعیین شده قطعی می گردد وگرنه پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد گردید و رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است . مودی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی می تواند به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقص رای و تجدید رسیدگی را درخواست کند.

اشخاص حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده 95 در صورتی که سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات حل اختلاف پرداخت کرده باشند ۵٪ مالیات به عنوان جایزه خوش حسابی تعلق گرفته و همچنین جایزه پرداخت قبل از موعد به ازای هر ماده ۱٪ مالیات خواهد بود.

– پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲٪ مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

-جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مشمولین بندهای الف و ب ماده ۹۵ معادل ۴۰٪ مالیات بوده و مشمول بخشودگی نمی گردد و جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر ۲۰٪ مالیات برای هر یک از موارد مذکور خواهد بود.

-جریمه عدم تسلیم اظهارنامه برای مشمولین بند ج ۱۰٪ مالیات خواهد بود .

-چنانچه صاحبان مشاغل ظرف ۴ماه شروع به فعالیت خود را به اداره امور مالیات اعلام ننمایند مشمول جریمه ای معادل ۱۰٪ مالیاتی قطعی و از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی محروم خواهند گردید . (تبصره ۳ماده ۱۷۷)

-سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی دارای بدهی قطعی شده بیش از ۱۰ میلیون ریال از کشور جلوگیری نماید.

– اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ مکلف به نگهداری صورت حساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند . در غیر اینصورت مشمول جریمه ای معادل ۱۰٪ صورت حساب های ارائه نشده خواهد بود . (تبصره ۴ماده ۱۶۹)

 

معافیت مالیاتی (مراجع حل اختلاف)

دولت هر ساله با توجه به سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی برخی از فعالیت ها را از پرداخت مالیات معف می کند . معافیت به معنای تعلق نگرفتن مالیات به افراد و اشخاص خاصی است . به تعبیر دیگر اشخاصی که در این گروه قرار می گیرند صرفا پرداخت مالیات ندارند نه حذف تکالیف مالیاتی .اشتباهی که هم اکنون بسیاری از واحدهای آموزشی مرتکب می شوند بنابراین معافیت فقط حذف گزینه پرداخت مالیات است نه انجام تکالیف قانونی ، یه به عبارت دیگر ،عدم تعلق و عدم محاسبه مالیات نسبت به برخی پایه های مالیاتی به موجب احکام قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

معافیت مالیاتی قسمتی از درآمد مشمول مالیات حقوق سالیانه (ماده 84 ق.م.م)

معافیت مالیاتی قستی از درآمد مشمول مالیات مشاغل اشخاص حقیقی (ماده 101 ق.م.م)

تشویقات و بخشودگی مالیاتی

-علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل ۱٪ مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲٪ مالیات به ازای هر ماه خواهد بود (ماده ۱۹۰)

تبصره 1 ماده ۱۹۰

-مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب و سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور د رماده 239 این قانون هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره مالیاتی تواق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت ان اقدام کنند از ۸۰٪ جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

همچنین در صورتی که اینگونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند از ۴۰٪ جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۲ ماده ۱۹۰

-چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید جریمه دو و نیم درصد(۵/۲ درصد) در ماده موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود.

طبق ماده ۱۶۶ در صورت پیش پرداخت مالیات طی قبوض پیش پرداخت مالیات به ازاء هر سه ماه زود پرداخت ۲٪ ان کسر خواهد شد .

طبق ماده ۱۸۹ قبول ترازنامه . سود و زیان . دفاتر و مدارک ۳سال متوالی و پرداخت مالیات در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات حل اختلاف معادل ۵٪ اصل مالیات ۳سال مذگور به عنوان جایزه خوش حسابی

طبق ماده ۱۹۰ پرداخت علی الحساب مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید معادل ۱٪مبلغ پرداختی به ازاء هر ماه است .

تبصره ۱ ماده۱۹۰ :در صورت قبول برگ تشخیص مالیاتی یا توافق با اداره امور مالیاتی از ۸۰٪ جریمه متعلقه معاف خواهند بود .

اگر مودیان مذکور در این تبصره طی یک ماه از ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت اقدام نمایند یادر صورت تمکین به رای هیات حل اختلاف قبل از صدور برگ اجرایی از ۴۰٪ جریمه متعلقه معاف خواهند بود .

تبصره 2 : چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید جریمه 5/2% در ماه نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه ز مودی نخواهد بود .

ماده 191 : اگر دلائل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر مورد قبول باشد در صورت خوش حساب بودن مودی تمام یا قسمتی از جرائم مقرر بخشوده می شود.

 

تخلفات و جرایم مالیاتی در (مراجع حل اختلاف) و نوع و میزان جریمه

قانونگذار برای نیل به هدف دریافت مالیات ، ضمانت اجرایی نظیر تنبیه و جریمه را پیش بینی کرده که مخصوص افرادی است که از پرداخت مالیات خودداری می کنند برای مثال ،ماده 190 ق.م.م به جریمه افرادی که از پرداخت به موقع سرباز می زندد ، اختصاص یافته . این جریمه ها به موجب ماده 196 ق.م.م ، از 10%مالیات متعلقه شروع و به منع خروج از کشور پایان می یابد.

-طبق ماده ۴۳ ق.م.م تخلف بانک ها و دیگر اشخاص از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ ق.م.م در مورد عدم ارائه صورت اموال متوفی به اداره امور مالیاتی یا تسلیم اموال به وراث قبل از صدور گواهینامه معافیت یا قبل از پرداخت مالیات یا قبل از تعیین ترتیب و تضمین پرداخت مالیات

۵٪ قیمت مال +مسئولیت تضامنی با وراث تا میزان مالی که نزد آنها بوده در پرداخت مالیات و جرائم متعلقه – در مورد بانک ها و اشخاص دولتی کارمند متخلف و معاونین وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت .

-در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر که جریمه آن دو برابر حق تمبر(ماده شماره 51)

-جریمه عدم پرداخت مالیات حقوق یا پرداخت کمتر از میزان آن برابر مالیات متعلقه +جریمه متعلقه(ماده شماره 90)

-عدم رعایت آئین نامه تحریر و تنظیم دفاتر قانونی(10% مالیات که نباید کمتر از 000/100 ریال باشد (طق ماده 95)

-عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع توسط آخرین مدیران شخص حقوقی که منحل شده اند که جریمه آن مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات و جرایم متعلقه می باشد.(تبصره ماده شماره118)

-طبق تیصره 1 شماره 138 جریمه توقف اجرای طرح از تکمیل یا عدم بهره برداری از طرح ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایگذاری برابر است با اصل مالیات متعلقه+2.5% جریمه به ازای هرماه .

-ماده 169 جریمه عدم کاربرد وسایل و روش ها و صورت حساب هاو فرم های تشخیص داده شده توسط اداره امور مالیاتی برای نگهداری حساب هر گروه برابر است با بی اعتباری دفاتر مودیان (اشخص حقوقی) شده و در مورد سایر مودیان معادل 20% مالیات منبع مربوط به جریمه

-طبق ماده 169مکرر جریمه عدم صدور یاعدم درج شماره اقتصادی در صورت حساب یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات معادل 1% مبلغ مورد معامله می باشد و معادل 1% معاملات انجام شده برای عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی است .

-تبصره1 ماده 169 استفاده از شماره اقتصادی دیگران در معاملات خود جریمه ای برابر با مسئولیت تضامنی + 10% مبلغ مورد معامله است .

-تبصره 3ماده 169 جریمه عدم ارائه صورت حساب های خرید توسط مودیان به ماموران مالیاتی معادل 10% صورت حساب های ارائه نشده است .

-جریمه عدم رعایت مفاد ماده 177 و تبصره های آن توسط مودیان معادل 10% مالیات قطعی + موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی خواهد بود .

و …

منظور از درآمد کتمان شده , درآمدی است که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های اقتصادی خود به دست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت ماموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قبل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند واصه از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع ، و تطبیق آن ها ا مندرجات دفاتر قانونی و صورت های مالی ابرازی د رمهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوط در دفاتر مودی ، می توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر مبادرت نمایند .

البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی الراس برای تعیین درآمد مشمول مالیات ، درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی به عنوان قرینه مالیاتی ، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 ق.م.م نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود . (2)هزینه های غیرواقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی ق.م.م هزینه هایی هستند که دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند،اما ماموران مالیاتی س از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یامدارک مربوط به آن ها نیز غیرواقعی و مجازی بوده است ،در این صورت این گونه هزین هاکه طبعا واجد شرایط مقرر در مواد ماده 147 و ماده 148 ق.م.م هم نیستند ،در حساب مالیاتی مودی هزینه غیرقابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد

نکته :چون بنا به حکم ماده 110 ق.م.م ، اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان متکی به دفاتر قانونی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193 ق.م.م عدم تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی فوق الذکر در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد ، بنابراین کتمان درآمد در صورت های مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورت های مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفا باعث عدم استفاده از معافیت مورد نظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد .

هرچند جرائم موضوع ماده 197 و 199 ق.م.م اصولا متناجس و مرتبط با یکدیگر می باشند ، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص “کسر مالیات” بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 قانون است . لذا تعمیم حکم تبصره 1 ماده 199 نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک مذکور می باشد ، به دلیل فقد مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها،شرکت ها یا موسسات دولتی و شهرداری ها نیز در صورت عدم رایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات موصوف مشمول جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م خواهند بود .

نکته : مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفا به لحاظ بدهی مالیاتی دوران مدیریت آن ها می توان منوع الخروج نمود و اعمال ضمانت اجرایی مربوط به آن ها نسبت به مدیران فعلی مغایر ماده 202 ق.م.م می باشد . اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی زنی صورت گیرد که مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مالیات های تکلیفی و پرداخت مالیات متعلق باقی باشد ، مسئولیت و اعمال ضمانت اجرایی متوجه مدیر بعدی خواهد بود.

 

عدم آگاهی مودیان مالیاتی از قوانین و بخشودگی ها و(مراجع حل اختلاف)

به موجب مواد ۲ و ۳ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا هستند مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد و انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید . براستی چند درصد مردم کشور ما مطبوعات را می خوانند و چند درصد از این قشر به روزنامه رسمی دسترسی دارند . نظر به اینکه از منابع مختلف مالیات اخذ می گردد تقریبا اکثر مردم به نوعی با پرداخت مالیات سروکار دارند ولی واقعا در هفته چند ساعت برنامه آموزشی برای نحوه مطالبه و تشخیص مالیات تنظیم اظهارنامه مالیاتی در رسانه دولتی (که بخشی از بودجه آن از همین منبع تامین می شود ) وجود دارد .

 

استفاده نادرست و نابجا از معافیت ها و جرائم مالیاتی بدون اغماض و چشم پوشی

گاهی فقط به جهت وصول سریع مالیات اقدام به بخشودگی جرائم یا اعمال معافیت یا اعمال جرائم و حذف معافیت ها به صورت فله ای و در زمان های خاصی می شود که خود باعث سردرگمی برای مودیان نسبت به تصمیم کیری های اقتصادی و تعهدات مالیاتی در آینده و عدم پرداخت به موقع مالیات می شود .

ماده 177 – مودیان مالیاتی می تواند اظهارنامه های موضوع ق.م.م را که مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند .در این صورت اداره امور مالیاتی باید مراتب را در پرونده مودی منعکس و اظهارنامه تسلیمی را ظرف 3روز برای اقدام با اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال دارد .تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود . حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری در شهرستان تسلیم نماید خواهد بود .

در مجموع مقررات مربوط به مالیات های غیرمستقیم بخشودگی جرایم پیش بینی نشده و مفاد ماده 191 ق.م.م مختص مودیان مالیاتی موضوع قانون مزبور بوده و حکم آن قابل تسری به جرایم مربوط به مالیات هی غیرمستقیم نمی باشد . (بخشنامه شماره 6944/1003/10/4/30)

 

بیشتر بخوانید:

_ حسابداری پیمانکاری چیست؟
_ مفاصا حساب بیمه چیست؟
_ راس گیری چک چیست؟

_ ثبت سفته در دفتر حسابداری
_ حسابداری مدیریت و هرآنچه که باید از آن بدانید
_ تفاوت چک بین بانکی و چک بانکی
_ صورت مغایرت بانکی چیست؟
_ تراز آزمایشی چیست و چه تفاوتی با ترازنامه دارد؟
_ ‌تسهیم سربار چیست و انواع آن کدامند؟
_ حساب ‌های انتظامی در حسابداری چیست؟
_ علت قطع شدن یارانه + دلایل مسدود شدن حساب متصل یارانه
_ فسخ قرارداد چیست؟ همه چیز درباره فسخ قرارداد کاری
_ سامانه ساد ۲۴ چیست؟ + ویژگی ها و کارایی
_ بازار بورس چیست؟ + عملکرد های بازار سهام (بخش دوم)
_ حسابدار با یک دفتردار چه تفاوت هایی دارند؟
_ ممیز مالیاتی چه کسی است؟ + وظایف، ویژگی ها و اهمیت ممیز مالیاتی در حوزه حسابرسی
_ دفتر حساب کل چیست؟ + کارایی و چرایی استفاده از این دفاتر
_ حسابداری چیست؟ + انواع حسابداری و چرایی اهمیت آن برای یک تجارت
_ از محاسبان قسم خورده تا حسابداران رسمی
_ سوالات متداول درباره مالیات و (مالیات بر ارزش افزوده) در ایران
_ انواع مالیات ها + قوانین مالیاتی ایرانی آمریکایی های مقیم در ایران
_ سازمان بیمه تامین اجتماعی + انواع بیمه ها و قوانین بیمه ای حاکم بر جامعه
_ حسابرسی مالی چیست؟ + هدف اصلی حسابرسی مالی
_ قوانین و مقررات بیمه ایران (سرمایه گذاران خارجی) + تبصره ها
_ حسابداری برای شرکت های نوپا و کوچک (بخش اول)
_ حسابداری برای شرکت های نوپا و کوچک (بخش دوم)
_ حسابرسی داخلی چیست؟ + کاربردها و ویژگی ها برای یک کسب و کار

اگر این مقاله برای شما مفید و کارآمد بود، خوشحال میشویم برای افراد دیگری که به دنبال جواب سوالات خود در این مطلب میگردند، با به اشتراک گذاری این مقاله به آنها کمک کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

واتساپ
تماس صوتی
ارتباط گروه مشاورین مالی و مالیاتی متین