حسابرسی رعایت

عبارتست از فرایند سیستماتیک جمع آوری شواهد به منظور تعیین و تطابق با قانون ، دستورالعمل و یا مقررات و گزارش نتایج به افراد ذینفع . ارزیابی سیستم کنترل داخلی به منظور کسب اطمینان از اجرای صحیح کنترل های داخلی نوعی حسابرسی رعایت محسوب می شود .موارد زیر نمونه ای از انواع حسابرسی رعایت می باشد : حسابرسی ممیزان مالیاتی ، حسابرسی دیوان محاسبات ، حسابرسی سازمان بزرسی کل کشور ، حسابرسی بیمه تامین اجتماعی.

_ دنبال چه چیزی هستید؟

برای دریافت بهترین خدمات حسابداری و حسابرسی از ما مشاوره رایگان دریافت نمایید.